Vidare till huvudinnehåll

Så fungerar redovisning av leasingavtal

Vi på Alphabet erbjuder märkesoberoende leasinglösningar. Hur ett leasingavtal ska redovisas i räkenskaperna är en fråga som är ständigt aktuell för våra kunder. Hanteringen varierar beroende på vilken lösning ni väljer från oss och vilket redovisningsregelverk som är aktuellt för just ert företag att tillämpa. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen kring både leasing och tillhörande redovisningsgelverk.

K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige och är obligatorisk att tillämpa sedan 2014. K3 ska tillämpas av alla större företag och koncerner, förutom sådana koncerner som tillämpar det internationella regelverket IFRS. Mindre företag kan dock välja det förenklade regelverket K2.

Enligt K3 ska leasetagaren i sin koncernredovisning redovisa alla finansiella leasingavtal som tillgång och skuld i balansräkningen. Juridisk person får dock finansiella leasingavtal redovisas som operationella. Enligt K2 ska leasingavtal alltid redovisas som operationella leasingavtal, oavsett innebörd och form.

Vad innebär då detta i praktiken? Vi börjar med att reda ut vad skillnaden är mellan finansiella och operationella leasingavtal.

Finansiell eller operationell leasing
När man ingår ett leasingavtal klassificeras det antingen som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. Vi på Alphabet erbjuder båda. Definitionen av operationella leasingavtal är ”alla avtal som inte uppfyller definitionen av ett finansiellt avtal”.

Det som avgör om ett avtal klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal är de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång. Om dessa i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren är avtalet att betrakta som ett finansiellt leasingavtal.

Det är alltså den ekonomiska innebörden som styr klassificeringen. I vissa avtal står det inskrivet att det är ett operationellt eller finansiellt leasingavtal. Detta är då avtalets juridiska form och den överensstämmer inte nödvändigtvis med avtalets ekonomiska innebörd.

Leasetagarens redovisning: operationella leasingavtal
Redovisningen av ett operationellt leasingavtal är förhållandevis okomplicerad. Leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Första förhöjda hyra ingår i beloppet som periodiseras över leasingperioden. Inga tillgångar eller skulder förknippade med leasingavtalet redovisas av leasetagaren.

Leasetagarens redovisning: finansiella leasingavtal
Redovisningen av ett finansiellt leasingavtal är lite mer komplicerad, jämfört med det operationella avtalet. Vid ingången av leasingavtalet ska leasetagaren redovisa rättigheter och skyldigheter förknippade med leasingavtalet. Detta innebär att leasetagaren redovisar en tillgång (rättigheten att använda en bil i vårt fall) och en skuld (skyldigheten att avlägga leasingbetalningar). Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna vid avtalets ingående.

Minimileaseavgifterna utgörs av de betalningar som leasetagaren är tvungen att betala till leasegivaren enligt avtalet. Minimileaseavgifterna inkluderar restvärde som garanteras av leasetagaren. Nuvärdet av minimileaseavgifterna beräknas med hjälp av leasingavtalets implicita ränta. Om det inte är möjligt att fastställa den implicita räntan i leasingavtalet ska istället leasetagarens marginella låneränta användas.

De betalningar som leasetagaren gör, enligt avtalet, fördelas på ränta och amortering av den skuld som uppkommit vid ingången av avtalet. Fördelningen görs utifrån effektivräntemetoden. Enligt denna metod är räntekostnaden ett räkenskapsår lika med den finansiella skuldens redovisade värde, vid räkenskapsårets början, multiplicerat med effektivräntan.

Leasetagarens redovisning: finansiella leasingavtal
Företag som tillämpar K2 ska redovisa samtliga leasingavtal som operationella, oavsett ekonomisk eller juridisk innebörd.

De företag som tillämpar K3 ska redovisa alla finansiella leasingavtal i balansräkningen som tillgång och skuld i koncernredovisningen. För juridisk person får finansiella leasingavtal redovisas som operationella.

Har du fler frågor?
Har du frågor om leasing? Kontakta oss på Alphabet så hjälper vi dig. Du hittar oss på 08 585 360 70 eller kundtjanst@alphabet.com